บุคลากร

นายศุภฤกษ์ พลายงาม
นายศุภฤกษ์ พลายงาม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวสร้อยสน นพภารัมย์
นางสาวสร้อยสน นพภารัมย์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนภกานต์ วุฑฒยากร
นางนภกานต์ วุฑฒยากร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกัลยวัญญ์  หฤทัยแจ่มจิต
นางสาวกัลยวัญญ์ หฤทัยแจ่มจิต

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นางสาวสุพัตรา งามสง่า
นางสาวสุพัตรา งามสง่า

ครู

นางสาวโอนี่ กุมารสิทธิ์
นางสาวโอนี่ กุมารสิทธิ์

ครู

นางสาวศิรินภา บุญทูล
นางสาวศิรินภา บุญทูล

ครู

นายกัมปนาท มูลไธสง
นายกัมปนาท มูลไธสง

ครู


นางวรรณรวี ทึมกระโทก
นางวรรณรวี ทึมกระโทก

ครูชำนาญการ

นายเพียร สมอาษา
นายเพียร สมอาษา

ครูชำนาญการ

นายจีรพัฒน์ ชัยพร
นายจีรพัฒน์ ชัยพร

ครูชำนาญการ

นางรตนัตตยา จันทนะสาโร
นางรตนัตตยา จันทนะสาโร

ครูชำนาญการ


ว่าที่ร.ต.หญิงรัตนา ขอเยือกกลาง
ว่าที่ร.ต.หญิงรัตนา ขอเยือกกลาง

ครูชำนาญการ

นายปัญญา เอิบอิ่ม
นายปัญญา เอิบอิ่ม

ครูชำนาญการ

นายสมชาย ทัพเนตร
นายสมชาย ทัพเนตร

ครูชำนาญการ

นายกอบเกียรติ โคมารัมย์
นายกอบเกียรติ โคมารัมย์

ครูชำนาญการ


นางสาวพิมลพักตร์ ปะทะรัมย์
นางสาวพิมลพักตร์ ปะทะรัมย์

ครูชำนาญการ

นางสาวจีรนันท์ ละอองทอง
นางสาวจีรนันท์ ละอองทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวลัคนา กะแจะจันทร์
นางสาวลัคนา กะแจะจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.หญิงวันทนีย์ ศรีเมืองแพน
ว่าที่ร.ต.หญิงวันทนีย์ ศรีเมืองแพน

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุภาวี บุญภูมิ
นางสุภาวี บุญภูมิ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางวิภารัตน์ นาดี
นางวิภารัตน์ นาดี

ครูชำนาญการพิเศษ

นายธนกร เนียมไธสง
นายธนกร เนียมไธสง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเพียรจิต เกษสร
นางเพียรจิต เกษสร

ครูชำนาญการพิเศษ


นายบุญเยี่ยม โพธิ์เงิน
นายบุญเยี่ยม โพธิ์เงิน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรภินันท์	 เนียมไธสง
นางพรภินันท์ เนียมไธสง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกิตติยา เจริญศิริ
นางสาวกิตติยา เจริญศิริ

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสำเริง โสมกุล
นายสำเริง โสมกุล

ครูชำนาญการพิเศษ


นางภัทรวดี โพธิพันธุ์
นางภัทรวดี โพธิพันธุ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพร ศรีคำ
นางสุภาพร ศรีคำ

ครูชำนาญการพิเศษ

นางภัควลัญชญ์ นพไธสง
นางภัควลัญชญ์ นพไธสง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตติยา เหมือนวาจา
นางสาวรัตติยา เหมือนวาจา

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวปภาวดีศ์	 ทรงประโคน
นางสาวปภาวดีศ์ ทรงประโคน

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจรัสศรี จิณรักษ์
นางสาวจรัสศรี จิณรักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางนิชา สีพรมทอง
นางนิชา สีพรมทอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางอทิตยา ศรีถาวร
นางอทิตยา ศรีถาวร

ครูชำนาญการพิเศษ


นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล
นางเดือนเพ็ญ ก่อเกียรตินพกุล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูล
นางสาวภษกรณ์ อยู่แท้กูล

ครูชำนาญการพิเศษ

นายพงศ์ธวัช พงศ์ถาวรวัชร์
นายพงศ์ธวัช พงศ์ถาวรวัชร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายกัษณ พิสุทธิบุญญา
นายกัษณ พิสุทธิบุญญา

ครูชำนาญการพิเศษ


นางราพร จ่างจิตต์
นางราพร จ่างจิตต์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชยานิษฐ์	 จิรกุลธิติพงศ์
นางสาวชยานิษฐ์ จิรกุลธิติพงศ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายบรรลุ ช่อชู
นายบรรลุ ช่อชู

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเอ็มอร พรมดิราช
นางเอ็มอร พรมดิราช

ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวอิศราพร สารปรัง
นางสาวอิศราพร สารปรัง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางชนนิกานต์ บุญยะประทีป
นางชนนิกานต์ บุญยะประทีป

ครูชำนาญการพิเเศษ

นายประภัทร รวดเร็ว
นายประภัทร รวดเร็ว

พนักงานราชการ

นางสาวสุจิตรา จันทราภรณ์
นางสาวสุจิตรา จันทราภรณ์

พนักงานราชการ


นางสาวอภิญญา ไวรโชติธนัน
นางสาวอภิญญา ไวรโชติธนัน

พนักงานราชการ

สรุปจำนวนบุคลากร

ผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน 3 คน
ครู 4 คน
ครูชำนาญการ 9 คน
ครูชำนาญการพิเเศษ 1 คน
ครูชำนาญการพิเศษ 28 คน
พนักงานราชการ 3 คน