ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร

ผู้อำนวยการโรงเรียน ปีการศึกษา 2567  ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร

คือ นายศุภฤกษ์ พลายงาม

นายศุภฤกษ์ พลายงาม

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร

1. นายอุทัย  นิวัฒนุวงศ์                ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2521 - 2532

2. นายประกิจ  แมนไธสง     ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2532 - 2536    

3. นายเลิศ  นพไธสง       ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2536 - 2541

4. นายวิทูรย์  เชาวน์ศิริ           ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2541 - 2543

5. นายนิคม  เจริญศิริ          ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2543 - 2546

6. นางสาวสุพัตรา  เชื่อมชัยตระกูล      ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2546 - 2547

7. นายสมศักดิ์  สุนทรสุข ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2547 - 2549

8. นายวิฑูรย์  วงศ์อิน ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2549 - 2551

9. นายสมศักดิ์  แต้มโคกสูง ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2551 – 2554

10. นายกิตติศักดิ์   วิทยเดช ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2554 – 2558

11. ว่าที่ พ.ต.สุพจน์  ธนานุกูล ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2558 – 2562

12. นายวีระศักดิ์   พินิจ ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2562 – 2564

13. นายธัชเวชช์  ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2564 – 2566

14. นายศุภฤกษ์  พลายงาม ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2566 – ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการ  จำนวน  1  คน  ได้แก่  

1. นางสาวสร้อยสน  นพภารัมย์  วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  สาขาการบริหารการศึกษา

2. นางนภกานต์  วุฑฒยากร

3. นางสาวกัลยวัญญ์  หฤทัยแจ่มจิต