คณะกรรมการสถานศึกษา

1.

นายสมศักดิ์

สุนทรสุข

ประธานกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2.

พระอาจารย์บุญเพ็ง

จักกะธัมโม

กรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

3.

พระประเทือง

ปโมทิโต

กรรมการ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

4.

พ.ต.ต.ณัติรุจน์

วัฒนะฉัตรรัตน์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5.

พ.ท.อภิวัฒน์

แสงสูง

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6.

นางขนิษฐา

วุฒิพรหม

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7.

นายรณภพ

ณรงค์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

8.

นาย ป.ทศพล

จันทนะสาโร

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

9.

นายสุวิทย์

เหล่าชูเจริญกิจ

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

10.

นายสุนทร

อินโท

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

11.

นางคำเปี่ยง

ขจีฟ้า

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

12.

นายจีรพัฒน์

ชัยพร

กรรมการ

ผู้แทนครู

13.

นายประวิท

เมืองลาม

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

14.

นายอัษฏาวุธ

สาระสิทธิ์

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

15.

นายศุภฤกษ์

พลายงาม

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา