ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

ชื่อสถานศึกษา(ไทย) โรงเรียนภัทรบพิตร

ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) Phattharaborphit School

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์(สมพ.บุรีรัมย์)

รหัสโรงเรียน 31012002

รหัสโรงเรียน 10 หลัก 1031260847

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก 0994000850824

รหัส Smis 8 หลัก 31012002

รหัส Obec 6 หลัก 260847

ระดับที่เปิดสอน มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ที่อยู่ 137 หมู่ที่ 11 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ 044-611984

โทรสาร 044-612974

วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง 4 พฤษภาคม 2521

อีเมล์

เว็บไซต์ http://www.phatthara.ac.th

พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน ละติจูด 14.949981  ลองติจูด103.0885433


 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน


 

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

   1. พระสุภัทรบพิตร เป็นพระพุทธรูปประจำจังหวัดบุรีรัมย์ และโรงเรียนได้อิงพระนามของพระองค์ คือ ภัทรบพิตร พระพุทธรูปองค์สีเหลืองทอง แสดงถึงความมีคุณธรรมน่าเลื่อมใสศรัทธา

   2. รูปเขากระโดงสีเทา 2 ลูก หมายถึง ความรู้ ซึ่งมีความมั่นคง ยั่งยืน  

   3. ลวดลายไทย หมายถึง ความอ่อนหวานนุ่มนวล อ่อนโยนของนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร

   4. สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ อยู่ด้านบน และมี คำแปล   “ผู้มีปัญญาเป็นสุขอย่างประเสริฐ” อยู่ด้านล่าง  เป็นตัวอักษรสีขาวอยู่บนพื้นสีเทา

   5. ชื่อโรงเรียนสีเหลืองอยู่บนแถบริบบิ้นสีแดง

 

ชื่อโรงเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ในขณะนั้นได้เสนอชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนภัทรบพิตร”  ไปที่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้นับอนุมัติให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “ภัทรบพิตร” อันเป็นการอิงพระนามของพระสุภัทรบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่บนเขากระโดงที่อยู่ใกล้กับบริเวณโรงเรียน 

 

ที่ดินของโรงเรียน

ได้รับความอนุเคราะห์จากแขวงการทางบุรีรัมย์ โดยกรมทางหลวงอนุญาตให้ใช้ที่ดิน กิโลเมตรที่ 4.916 ถึง 5.60 เส้นทางหลวงสาย บุรีรัมย์-ประโคนชัย จำนวนเนื้อที่ 85 ไร่73 ตารางวา และได้รับบริจาคเพิ่มเติมในปี พ.ศ.2543 จำนวน 13 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา จาก คุณกีรติจันทรา เจียวพันธ์

 

ประกาศวันตั้งโรงเรียน

ประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2521 และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 แต่เนื่องจากยังขาดบุคลากร และอาคารเรียน จึงได้ฝากให้นักเรียนเรียนที่บุรีรัมย์พิทยาคมและโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) จำนวนนักเรียนขณะนั้นทั้งสิน 527 คน มีครู 27 คน และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2521 จึงได้ย้ายนักเรียน ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

         

อักษรย่อของโรงเรียน

ภ.บ.


คติพจน์ประจำโรงเรียน

“สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ”    ผู้มีปัญญา เป็นสุขอย่างประเสริฐ

 

คำขวัญของโรงเรียน

พัฒนา  สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย

 

สีประจำโรงเรียน

เทา-เหลือง

สีเทา หมายถึง เชาวน์ปัญญา

สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ศิลปะ  ดนตรี  กีฬาเด่น 

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

สืบสานวัฒนธรรมอีสานใต้ 

 

วิสัยทัศน์

     นักเรียนภัทรบพิตร  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม  ก้าวล้ำสู่สากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

    1. สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้คิด  ให้เข้าใจ  ประพฤติปฏิบัติในเรื่องเวลากติกา  และวิชาการเป็นนิสัย

    2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ตามความสนใจและรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

    3. จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามศักยภาพ  ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

    4. ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี

    5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อม

    6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  ประหยัดและอดออมพึ่งพาตนเองได้เป้าประสงค์หลัก

    1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา

 

กลยุทธ์

    กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

    กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึง

    กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ

    กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ

    กลยุทธ์ที่ 6 : ระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

    กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

 

สภาพทางภูมิศาสตร์

โรงเรียนภัทรบพิตร  ตั้งอยู่ เลขที่ 137 หมู่ที่ 11  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  

บนเนื้อที่ 95 ไร่ 2 งาน 87 ตารางวา  มีอาณาเขต ดังนี้

ทิศเหนือ จรด สำนักงานตำรวจทางหลวง จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ จรด ทางหลวงแผ่นดิน

ทิศตะวันออก จรด แขวงทางหลวงบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก จรด หมู่บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

 

การคมนาคม 

ตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 219  สายบุรีรัมย์-ประโคนชัย ระหว่าง กิโลเมตรที่ 4.916 – 5.600 

 

เขตพื้นที่บริการ

รับผิดชอบเขตพื้นที่บริการทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์และใกล้เคียง  มีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการ 12  โรงเรียน ได้แก่

.

1.  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว

2.  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล

3.  โรงเรียนบ้านตลาดควาย

4.  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ

5.  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก

6.  โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา

7.  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา

8.  โรงเรียนบ้านสารภี

9.  โรงเรียนบ้านฝังงา

10.  โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง

11.  โรงเรียนบ้านโคกเขา

12.  โรงเรียนพระพุทธบาทเขากระโดง

 

สภาพเศรษฐกิจ

           ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่ มีอาชีพหลัก คือ ทำนา และทำไร่อ้อยบ้างเล็กน้อย นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อบริโภค ในครัวเรือน และมีการปลูกพืชการเกษตรระยะสั้นหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เช่น การปลูกข้าวโพด งา ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว แตงกวา  และมีประชากรส่วนหนึ่งมีอาชีพรับจ้างในเมืองและอพยพไปรับจ้างในต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ