อบรมตามโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัตินักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE

โรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัตินักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE” ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ทางชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัตินักเรียนแกนนำ TO BE NUMBER ONE” ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร โรงเรียนภัทรบพิตรจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเอง มีทักษะชีวิต รู้จักการกำหนดเป้าหมาย มีทัศนคติในการแก้ปัญหาในเชิงบวก และเข้าใจในการทำกิจกรรมในชมรม TO BE NUMBER ONE ได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นทีม พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ รักในสถาบันการศึกษา และรู้จักเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อประโยช์ส่วนร่วมในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณทางคุณครูนิภักดิ์ กาละซิรัมย์ และคุณครูธนัชพร จะเมาะตี พร้อมเหล่าคณะวิทยากรจากทางชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนแกนนำในครั้งนี้ด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
สามารถชม รูปภาพเพิ่มได้ใน  แฟนเพจ:งานกิจการนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร

link รูปภาพ Google Drive
ความคิดเห็น