กิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนภัทรบพิตรจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่รำลึกและวันภาษาไทยแห่งชาติ ได้นำเสนอเอกลักษณ์ไทยที่ทรงคุณค่าของชาติไทยเอกลักษณ์ทางด้านภาษาไทย ด้านวรรณคดีไทย และด้านการแต่งกายแบบไทย

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนภัทรบพิตรจัดกิจกรรมวันภาษาไทย  ได้นำเสนอเอกลักษณ์ไทยที่ทรงคุณค่าของชาติไทยเอกลักษณ์ทางด้านภาษาไทย ด้านวรรณคดีไทย และด้านการแต่งกายแบบไทย เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของภาษาไทย อนุรักษ์และใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่แข่งขันกิจกรรมคัดลายมือ วาดภาพระบายสี เรียงความ  ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เอกลักษณ์ประจำชาติไทย และร่วมใจกันทำนุบำรุง รักษา ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
ความคิดเห็น