อ.ก.ค.ศ

ssbr

อำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๓ ได้กำหนดอำนาจและหน้าที่ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ไว้ดังนี้
         (๑) พิจารณากำหนดนโยบายการบริหารงานบุคคล กำหนดจำนวนและอัตราตำแหน่งและเกลี่ยอัตรากำลังให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานบุคคล ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด
        (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการบรรจุและแต่งตั้ง
        (๓) ให้ความเห็นชอบการพิจารณาความดีความชอบ
        (๔) พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
        (๕) ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนา การเสริมสร้างขวัญกำลังใจ การปกป้องคุ้มครองระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ และการยกย่องเชิดชูเกียรติ
        (๖) กำกับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล
        (๗) จัดทำและพัฒนาข้อมูล
        (๘) จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เสนอ ก.ค.ศ.
        (๙) พิจาณาให้ความเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้บริหารของหน่วยงานการศึกษา
       (๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่ ก.ค.ศ. มอบหมาย


           อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ คือ กำลังหลักในการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา

Comments