อดีตผู้บริหาร-ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหาร

ที่

ชื่อ  สกุล

ตำแหน่ง

ปีที่ดำรงตำแหน่ง

1

นายอุทัย  นิวัฒนุวงศ์

ผู้อำนวยการ

2521 – 2532

2

นายประกิจ  แมนประโคน

ผู้อำนวยการ

2532 – 2536

3

นายเลิศ  นพไธสง

ผู้อำนวยการ

2536 – 2541

4

นายวิฑูรย์  เชาวน์ศิริ

ผู้อำนวยการ

2541 -2543

5

นายนิคม  เจริญศรี

ผู้อำนวยการ

2543 -2546

6

นางสาวสุพัฒตรา  เชื่อมชัยตระกูล

ผู้อำนวยการ

2546 -2547

7

นายสมศักดิ์  สุนทรสุข

ผู้อำนวยการ

2547 – 2549

8

นายวิฑูรย์  วงศ์อิน

ผู้อำนวยการ

2549 – 2551

9

นายสมศักดิ์  แต้มโคกสูง

ผู้อำนวยการ

2551 – 2554

10

นายกิตติศักดิ์  วิทยเดช

  ผู้อำนวยการ

2554-2558

11ว่าที่ พต.สุพจน์  ธนานุกูลผู้อำนวยการ2558-ปัจจุบัน

Comments