อดีตผู้บริหาร-ปัจจุบัน

ทำเนียบผู้บริหาร


ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง
1 นายอุทัย  นิวัฒนุวงศ์ ผู้อำนวยการ 2521 – 2532
2 นายประกิจ  แมนประโคน ผู้อำนวยการ 2532 – 2536
3 นายเลิศ  นพไธสง ผู้อำนวยการ 2536 – 2541
4 นายวิฑูรย์  เชาวน์ศิริ ผู้อำนวยการ 2541 -2543
5 นายนิคม  เจริญศรี ผู้อำนวยการ 2543 -2546
6 นางสาวสุพัฒตรา  เชื่อมชัยตระกูล ผู้อำนวยการ 2546 -2547
7 นายสมศักดิ์  สุนทรสุข ผู้อำนวยการ 2547 – 2549
8 นายวิฑูรย์  วงศ์อิน ผู้อำนวยการ 2549 – 2551
9 นายสมศักดิ์  แต้มโคกสูง ผู้อำนวยการ 2551 – 2554
10 นายกิตติศักดิ์  วิทยเดช    ผู้อำนวยการ  2554-2558
11 ว่าที่ พต.สุพจน์  ธนานุกูล ผู้อำนวยการ 2558-2562
12

13
นายวีระศักดิ์  พินิจ

นายธัชเวชช์  ศานติบูรณ์
ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
2562-2564    

2564-ปัจจุบัน

Comments