วิทยาศาสตร์

นายคมกฤช  นามบุดดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นายจีรพัฒน์  ชัยพร
ครูชำนาญการ

นางสาวรัตติยา  เหมือนวาจา
ครูชำนาญการพิเศษ     
นางนิชา  สีพรมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจรัสศรี  งามมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

   
นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
ครูชำนาญการ
นางสาวโอนี่  กุมารสิทธิ์
ครูผู้ช่วย


นายกรณ์ดนัย  ศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง
นางภัควลัญชญ์  นพไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปภาวดีศ์  ทรงประโคน
ครูชำนาญการพิเศษนางเดือนเพ็ญ  ก่อเกียรตินพกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรตนัตตยา  จันทนะสาโร
ครูชำนาญการ


ว่าที่ร.ต.หญิงรัตนา  ขอเยือกกลาง
ครูผู้ช่วย


นางสาวศิรินภา  บุญทูล
ครูผู้ช่วยComments