วิทยาศาสตร์


นางเดือนเพ็ญ  ก่อเกียรตินพกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัตติยา  เหมือนวาจา
ครูชำนาญการพิเศษ

    นางนิชา  สีพรมทอง
  ครูชำนาญการพิเศษ

นายจีรพัฒน์  ชัยพร
ครูชำนาญการ

นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
ครูชำนาญการ

นางสาวโอนี่  กุมารสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวศิรินภา  บุญทูล
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญานัฐ  เซรัมย์
ครูอัตราจ้าง


นางภัควลัญชญ์  นพไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปภาวดีศ์  ทรงประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจรัสศรี  งามมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรตนัตตยา  จันทนะสาโร
ครูชำนาญการ

ว่าที่ร.ต.หญิงรัตนา  ขอเยือกกลาง
ครูผู้ช่วย

นายกรณ์ดนัย  ศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง
Comments