วิทยาศาสตร์

นางพงศ์โศภิต  วงศ์ปรเมษฐ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจีรพัฒน์  ชัยพร
ครูชำนาญการ


นายคมกฤช  นามบุดดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายมนต์ชัย  ใจเอื้อ
ครูชำนาญการ


     
นางนิชา  สีพรมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจรัสศรี  งามมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

   
นายเบญจพล  ยศราสูงเนิน
ครูชำนาญการ
นางสาวโอนี่  กุมารสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางภัควลัญชญ์  นพไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวรัตติยา  เหมือนวาจา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวปภาวดีศ์  ทรงประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรตนัตตยา  จันทนะสาโร
ครูชำนาญการ


นางเดือนเพ็ญ  ก่อเกียรตินพกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.หญิงรัตนา  ขอเยือกกลาง
ครูผู้ช่วย
Comments