วิทยาศาสตร์


นายจีรพัฒน์  ชัยพร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการ
นางเดือนเพ็ญ  ก่อเกียรตินพกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวรัตติยา  เหมือนวาจา
ครูชำนาญการพิเศษ

    นางนิชา  สีพรมทอง
  ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวโอนี่  กุมารสิทธิ์
ครู

นางสาวศิรินภา  บุญทูล
ครู

นางสาวกัญญานัฐ  เซรัมย์
ครูอัตราจ้าง

นางภัควลัญชญ์  นพไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปภาวดีศ์  ทรงประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจรัสศรี  งามมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรตนัตตยา  จันทนะสาโร
ครูชำนาญการ

ว่าที่ร.ต.หญิงรัตนา  ขอเยือกกลาง
ครู

นายกรณ์ดนัย  ศรีแก้ว
ครูอัตราจ้าง
Comments