วิทยาศาสตร์

นางพงศ์โศภิต  วงศ์ปรเมษฐ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจีรพัฒน์  ชัยพร
ครูชำนาญการ


นายคมกฤช  นามบุดดี
ครูชำนาญการพิเศษ


นายมนต์ชัย  ใจเอื้อ
ครูชำนาญการ


นายเบญจพล  ยศราสูงเนิน
ครู


นางนิชา  สีพรมทอง
ครู
นางภัควลัญชญ์  นพไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวรัตติยา  เหมือนวาจา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวปภาวดีศ์  ทรงประโคน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางรตนัตตยา  จันทนะสาโร
ครูชำนาญการ
Comments