สุขศึกษา

นางวิวัชรี  ชาติประสพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพจนารถ  นพไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชยพล  ไชยโย
ครูชำนาญการนางสาวณพัชชนันท์  คงน้ำ
ครูผู้ช่วย
นายวิฑูรย์  เสงี่ยมศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายราชัน  อาจปรุ
ครูชำนาญการนางสาวชลันดา  วิวัตรชัย
พนักงานราชการ
Comments