สุขศึกษา

นางวิวัชรี  ชาติประสพ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวุฒิชัย  สอนเอก
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพจนารถ  นพไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายชยพล  ไชยโย
ครูชำนาญการนายวิฑูรย์  เสงี่ยมศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายราชัน  อาจปรุ
ครูชำนาญการ

Comments