ศิลปะ

นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมเกียรติ  เสียงวังเวง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุเทพ  ณ  กาฬสินธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายลักษมีสัข  เงียบประโคน
ครูชำนาญการนายบัญชา  หาญประเทศ
ครูผู้ช่วย


นายสมเกียรติ  แก้ววัชรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นายสุรชัย  นวนสาย
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกรรณิกา  ทวีบุตร
ครู


Comments