ศิลปะ

นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมเกียรติ  เสียงวังเวง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกัญญาภัทร  เวียงใต้
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกรรณิกา  แต้มฤทธิ์
ครูชำนาญการ

นางสาวสุธิษา  ชะร่างรัมย์
ครู


นายสุรชัย  นวนสาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นายลักษมีสัข  เงียบประโคน
ครูชำนาญการ

นายบัญชา  หาญประเทศ
ครูComments