ศิลปะ

นายสวัสดิ์  คะรุรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมเกียรติ  เสียงวังเวง
ครูชำนาญการพิเศษนางกัญญาภัทร  เวียงใต้
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกรรณิกา  ทวีบุตร
ครูชำนาญการ
นางสาวสุธิษา  ชะร่างรัมย์
ครูผู้ช่วย
นายสุรชัย  นวนสาย
ครูชำนาญการพิเศษ


นายลักษมีสัข  เงียบประโคน
ครูชำนาญการ


นายบัญชา  หาญประเทศ
ครูผู้ช่วย
นายชรินทร์  ชื่นอุรา
พนักงานราชการComments