สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพงศ์ธวัช  พงศ์ถาวรวัชร์
ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพรชัย  สมพงษ์พันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชยานิษฐ์  จิรกุลธิติพงศ์ 
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกษณ  พิสุทธิบุญญา
ครูชำนาญการ

นายประพัฒน์  รวดเร็ว
พนักงานราชการ
นางราพร  จ่างจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายกัมปนาท  มูลไธสง
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิมลพักตร์  ปะทะรัมย์
ครู

Comments