สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพรชัย  สมพงษ์พันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวันเพ็ญ  สมพงษ์พันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวชยานิษฐ์  จิรกุลธิติพงศ์ 
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวรกิจ  วุฒิชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกษณ  พิสุทธิบุญญา
ครูชำนาญการ


นายกัมปนาท  มูลไธสง
ครูผู้ช่วย

นางราพร  จ่างจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพงศ์ธวัช  พงศ์ถาวรวัชร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายปริญญา  ดลเสมอ
ครูชำนาญการนางสาวพิมลพักตร์  ปะทะรัมย์
ครู


นายประพัฒน์  รวดเร็ว
พนักงานราชการ
Comments