สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายพรชัย  สมพงษ์พันธุ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชยานิษฐ์  จิรกุลธิติพงศ์ 
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวันเพ็ญ  สมพงษ์พันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพงศ์ธวัช  พงศ์ถาวรวัชร์
ครูชำนาญการพิเศษนายกษณ  พิสุทธิบุญญา
ครูชำนาญการ

นางรุจิรา  ลี้อิศรามาศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางราพร  จ่างจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปริญญา  ดลเสมอ
ครูชำนาญการ


นายประพัฒน์  รวดเร็ว
พนักงานราชการ
Comments