สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวชยานิษฐ์  จิรกุลธิติพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ครูชำนาญการ
นายพรชัย  สมพงษ์พันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวันเพ็ญ  สมพงษ์พันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพงศ์ธวัช  พงศ์ถาวรวัชร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรุจิรา  ลี้อิศรามาศ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางราพร  จ่างจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ


นายประพัฒน์  รวดเร็ว
พนักงานราชการ
Comments