ผู้บริหาร

ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


นางอรทิพย์ โชติกเสถียร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นายชมชน  วุฑฒยากร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


นางพลอยไพลิน สว่างพล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Comments