ผู้บริหาร


นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบัญชา  จันมาค้อ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ

นายธนกร  เนียมไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางเอ็มอร  พรมดิราช
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นายชูศักดิ์  ศราวรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นางรตนัตตยา  จันทนะสาโร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางนพรัตน์  สุดาเดช
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

                
 
นางรุ่งทิพย์  เอี๊ยเจริญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ 


                  นางบุณณดา  มีศรีรดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

Comments