ผู้บริหารนายวีระศักดิ์  พินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ


นายบัญชา  จันมาค้อ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ

Comments