ผู้บริหาร


นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบัญชา  จันมาค้อ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ


นายธนกร  เนียมไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางเอ็มอร  พรมดิราช
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นายชูศักดิ์  ศราวรณ์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป


นางรตนัตตยา  จันทนะสาโร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางนพรัตน์  สุดาเดช
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

               


รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและ
งบประมาณ

                  นางบุณณดา  มีศรีรดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

Comments