ผู้บริหาร

นายวีระศักดิ์  พินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายบัญชา  จันมาค้อ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นายธนกร  เนียมไธสง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางเอ็มอร  พรมดิราช
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางรตนัตตยา  จันทนะสาโร
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางนพรัตน์  สุดาเดช
หัวหน้างานกิจการนักเรียน

               
                  นางบุณณดา  มีศรีรดา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ

Comments