ผู้บริหาร

ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
นางพลอยไพลิน สว่างพล
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

Comments