ภาษาไทย

นางสาวลัคนา  กะแจะจันทร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุนีย์  เลี้ยววานิชย์
ครูชำนาญการ

นางสาวภัสสภร  เชิดดี
ครูชำนาญการ

นางวิภารัตน์  นาดี 
ครูชำนาญการ
นางจรรยา  ปิตรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.หญิงวันทนีย์  ศรีเมืองแพน
ครูชำนาญการพิเศษ
Comments