ภาษาไทย

นางสาวภัสสภร  เชิดดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูชำนาญการ
นางบุญส่ง  แช่มรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจรรยา  ปิตรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษนางวิภารัตน์  นาดี 
ครูชำนาญการ
นางสาวลัคนา  กะแจะจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุนีย์  เลี้ยววานิชย์
ครูชำนาญการ


ว่าที่ร.ต.หญิงวันทนีย์  ศรีเมืองแพน
ครูชำนาญการ
Comments