ภาษาไทย

นางสาวภัสสภร  เชิดดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครู
นางบุญส่ง  แช่มรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจรรยา  ปิตรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุนีย์  เลี้ยววานิชย์
ครูชำนาญการ


นางสาวลัคนา  กะแจะจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.หญิงวันทนีย์  ศรีเมืองแพน
ครูชำนาญการ

นางวิภารัตน์  นาดี 
ครู
Comments