ภาษาไทย

นางจรรยา  ปิตรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางสาวสุนีย์  เลี้ยววานิชย์
ครูชำนาญการ

นางวิภารัตน์  นาดี 
ครูชำนาญการ
นางสาวลัคนา  กะแจะจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

ว่าที่ร.ต.หญิงวันทนีย์  ศรีเมืองแพน
ครูชำนาญการพิเศษ
Comments