ภาษาต่างประเทศ

นายพรชัย  ว่องไว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉวีวรรณ  กัลยพฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางน้ำจิตร  สมพงษ์พันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางจุฬาภรณ์  ละอองทอง
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสิริกร  พลายงาม
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.อนงคเลขา  จันทนะสาโร
ครูชำนาญการ


นางสุรางค์รัฎ  ประดาสุข
ครูชำนาญการ

นางนภมณี  บูรณ์เจริญ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางกฤตยา  ศรีริ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางตรงจิต  บุญปก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนฤชล  หาญสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนพรัตน์  สุดาเดช
ครูชำนาญการ
Comments