ภาษาต่างประเทศ

นางตรงจิต  บุญปก
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางสิริกร  พลายงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนพรัตน์  สุดาเดช
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรางค์รัฎ  ประดาสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวหทัยรัตน์  อินทรประสิทธิ์
ครู

นางสาวรัชกร  อพรรัมย์
ครู

นางกฤตยา  ศรีริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวรัญญู  เรืองรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมภพ  งามมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นายโกญจนาท  ไปนาวะดี
ครู

นางปวีณา  วัฒนภักดีกิจ
พนักงานราชการ

Comments