ภาษาต่างประเทศ

นายพรชัย  ว่องไว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริกร  พลายงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุรางค์รัฎ  ประดาสุข
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนพรัตน์  สุดาเดช
ครูชำนาญการพิเศษ

น.ส.อนงคเลขา  จันทนะสาโร
ครูชำนาญการ

นายโกญจนาท  ไปนาวดี
ครูผู้ช่วย

นางกฤตยา  ศรีริ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางตรงจิต  บุญปก
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวรัญญู  เรืองรัมย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวหทัยรัตน์  อินทรประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรัชกร  อพรรัมย์
ครูผู้ช่วย
Comments