ภาษาต่างประเทศ

นายพรชัย  ว่องไว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางฉวีวรรณ  กัลยพฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสิริกร  พลายงาม
ครูชำนาญการพิเศษ


น.ส.อนงคเลขา  จันทนะสาโร
ครูชำนาญการ


นางสุรางค์รัฎ  ประดาสุข
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวหทัยรัตน์  อินทรประสิทธิ์
ครูผู้ช่วย

นางกฤตยา  ศรีริ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางตรงจิต  บุญปก
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนฤชล  หาญสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ


นางนพรัตน์  สุดาเดช
ครูชำนาญการพิเศษ
Comments