คณิตศาสตร์

นายสำเริง  โสมกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการ

นายธนกร  เนียมไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ


นายพิชชานนท์  ใจเสงี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ



นางสาวสุพัตรา  งามสง่า
ครู

นางเพียรจิต  เกษสร
ครูชำนาญการพิเศษ


นายเพียร  สมอาษา
ครูชำนาญการ
นายบุญเยี่ยม  โพธิ์เงิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพรภินันท์  เนียบไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ



Comments