คณิตศาสตร์

นางเพียรจิต  เกษสร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนกร  เนียมไธสง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางกิตติยา  เจริญศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ 

นางสาวสุพัตรา  งามสง่า
ครู


นายสำเริง  โสมกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเพียร  สมอาษา
ครูชำนาญการ
นายบุญเยี่ยม  โพธิ์เงิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพรภินันท์  เนียบไธสง
ครูชำนาญการพิเศษComments