คณิตศาสตร์

นางเพียรจิต  เกษสร
ครูชำนาญการพิเศษ
นายธนกร  เนียมไธสง
ครูชำนาญการพิเศษนางกิตติยา  เจริญศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ 


นางสาวสุพัตรา  งามสง่า
ครู


นายสำเริง  โสมกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูชำนาญการ

นายเพียร  สมอาษา
ครูชำนาญการนางสาวอุษณีย์  ภาคีฉาย
พนักงานราชการ
นายบุญเยี่ยม  โพธิ์เงิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพรภินันท์  เนียบไธสง
ครูชำนาญการพิเศษComments