การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายชวลิต  เจนศิริศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบุณณดา  มีศรีรดา
ครูชำนาญการพิเศษนางเสาวลักษณ์  แก้ววัชรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ


นาย ป.ทศพล  จันทนะสาโร
ครูชำนาญการ


นางไพรวัลย์  พรมมาลุน
ครูชำนาญการ


นางชนนิกานต์  บุญยะประทีป
ครูชำนาญการนายณัฐพงศ์  รสหอม
ครู


นางสาวสุจิตรา  จันทราภรณ์
พนักงานราชการ
นายบรรลุ  ช่อชู
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเอ็มอร  พรมดิราช
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวปรียาภรณ์  พิมพ์จินดา
ครูชำนาญการนางสุวณี  วรเสฏฐ์ฐากูร
ครูชำนาญการ


นางสาวอิศราพร  สารปรัง
ครูชำนาญการ  

นางสาวกัลยาณี  ตรีเดช
ครูผู้ช่วย


นางสาวอภิญญา  ไวรโชติธนัน
พนักงานราชการ


Comments