การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นางอรรจยา  รามฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสมชัย  พัฒนชีวะพูล
ครูเชี่ยวชาญ


นายชวลิต  เจนศิริศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางบุณณดา  มีศรีรดา
ครูชำนาญการพิเศษ


นาย ป.ทศพล  จันทนะสาโร
ครูชำนาญการ


นายณัฐพงศ์  รสหอม
ครูผู้ช่วย
นายบรรลุ  ช่อชู
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเอ็มอร  พรมดิราช
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวปรียาภรณ์  พิมพ์จินดา
ครูชำนาญการ


นางชนนิกานต์  บุญยะประทีป
ครู


นางไพรวัลย์  พรมมาลุน
ครูชำนาญการ
Comments