การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายชวลิต  เจนศิริศักดิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมชัย  พัฒนชีวะพูล
ครูเชี่ยวชาญ


นางบุณณดา  มีศรีรดา
ครูชำนาญการพิเศษ


นาย ป.ทศพล  จันทนะสาโร
ครูชำนาญการ


นายณัฐพงศ์  รสหอม
ครูผู้ช่วย


นางสาวกัลยาณี  ตรีเดช
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุจิตรา  จันทราภรณ์
พนักงานราชการ
นายบรรลุ  ช่อชู
ครูชำนาญการพิเศษ


นางเอ็มอร  พรมดิราช
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวปรียาภรณ์  พิมพ์จินดา
ครูชำนาญการ


นางชนนิกานต์  บุญยะประทีป
ครู


นางไพรวัลย์  พรมมาลุน
ครูชำนาญการ
Comments