การงานอาชีพ


นางไพรวัลย์  พรมมาลุน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูชำนาญการ

นางบุณณดา  มีศรีรดา
ครูชำนาญการพิเศษ


นาย ป.ทศพล  จันทนะสาโร
ครูชำนาญการ

นายณัฐพงศ์  รสหอม
ครู

นางสาวกัลยาณี  ตรีเดช
ครู


นางเสาวลักษณ์  แก้ววัชรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรียาภรณ์  พิมพ์จินดา
ครูชำนาญการ


นางสุวณี  วรเสฏฐ์ฐากูร
ครูชำนาญการ


Comments