การงานอาชีพ

นาย ป.ทศพล  จันทนะสาโร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูชำนาญการ
นางบุณณดา  มีศรีรดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางไพรวัลย์  พรมมาลุน
ครูชำนาญการ


นายณัฐพงศ์  รสหอม
ครู

นางสาวกัลยาณี  ตรีเดช
ครูผู้ช่วย


นางเสาวลักษณ์  แก้ววัชรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรียาภรณ์  พิมพ์จินดา
ครูชำนาญการ


นางสุวณี  วรเสฏฐ์ฐากูร
ครูชำนาญการ


Comments