ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอบข่ายภาระกิจ/ความรับผิดชอบงาน
 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
   - Internet Server
   - Mail Server
   - E-Learning Server
 • ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในโรงเรียน
  - ระบบเครือข่ายสาย Fiber Optic ระหว่างอาคาร
  - ระบบเครือข่ายไร้สาย Wireless 
 • เว็บไซต์โรงเรียน (www.phatthara.ac.th) 
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน EMIS 
 • ระบบเครือข่ายโรงเรียนในฝัน (www.labschools.net)
 • ห้องปฏิบัติการทางด้าน ICT
 • จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมการเรียนการสอน
 • บริการด้านซ่อมบำรุง
 • บริการปรึกษาการใช้งานโปรแกรม
 • ค่ายนักเรียนแกนนำ ICT 
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องของโรงเรียน

ห้องปฏิบัติการด้าน ICT 
1.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 1 มีเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  45 เครื่อง
2.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 2 มีเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  45 เครื่อง
3.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 3 มีเครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  5เครื่อง
4.ห้องสมุด Digital มีเครื่อง จำนวน 5 เครื่อง
5.ห้องปฏิบัติการกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน 8 กลุ่มสาระ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 5-10 เครื่อง
6.ห้องอัจฉริยภาพมีระบบเครื่องแม่ขายในการถ่ายทอดสดการจัดการเรียนการสอนและมีเครื่องคอมพิวเตอร์ Note Book จำนวน 40 เครื่อง
Comments