คณะกรรมการสภานักเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียน

      คณะกรรมการนักเรียนประจำปี  2559  ประกอบด้วย

  นาย ธีรภัทร์ เงางาม                           ชั้น  ม.5/1                ประธานนักเรียน

2.       น.ส. พรวิภา  พลอยรัมย์                      ชั้น  ม.5/1                รองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการ

3.       น.ส. สุดารัตน์  รอยดี                         ชั้น  ม.5/1                 รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจกรรม

4.       น.ส. อาทิติยา ชะรอยรัมย์                    ชั้น  ม.5/1                 รองประธานนักเรียนฝ่ายสวัสดิการ

5.       น.ส. เจนจิรา  เกือรัมย์                        ชั้น  ม.5/1                 รองประธานนักเรียนฝ่ายปกครอง

6.       น.ส. ดาราพร  บุระคำ                       ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายเลขานุการ

7.       น.ส. นนทกร  หมั่นประโคน                  ชั้น  ม.5/1                 ผู้ช่วยเลขานุการ

8.       น.ส. เมธาวลัย  สิงคะเวหน                   ชั้น  ม.5/1                 ผู้ช่วยเลขานุการ

9.       น.ส. กัลยารัตน์  สุขหนองหว้า               ชั้น  ม.5/1                 เหรัญญิก

10.   น.ส. นฤมล  เกรัมย์                           ชั้น  ม.5/1                 เหรัญญิก

11.   น.ส. สุชาดา  อาจทวีกุล                      ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

12.   น.ส. กมลพร  มาวิเศษ                        ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายสถานที่

13.   นาย ฉัตรดนัย  พระชุ่มรัมย์                  ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายสถานที่

14.   นาย พจนารท  สืบศรี                        ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายแสงและเสียง

15.   นาย อภิสิทธิ์  อักษร                         ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายแสงและเสียง

16.   น.ส. เจนจิรา  กะสมรัมย์                     ชั้น  ม.5/1                 ช่างภาพ

17.   น.ส. ศิริพร  อุ่นสเดา                          ชั้น  ม.5/1                 ช่างภาพ

18.   น.ส. ณัฐรุจา  ลาคำเสน                       ชั้น  ม.5/1                 ช่างภาพ

19.   นาย ศุภชัย  เข็มประโคน                     ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายกีฬา

20.   นาย อมรศิริวรรษ รัตนะ                      ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายกีฬา

21.   นาย ปิยะพงศ์ ดวงก้อน                       ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายกีฬา

22.   น.ส. ภัทราวดี ชาวสวน                       ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายศิลป์

23.   น.ส. นัดติการ งานประโคน                  ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายปฏิคม

24.   น.ส. ญานิศา  พูนวงศ์                         ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายปฏิคม       

25.   น.ส. วิลาสินี  คามวาสี                        ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายบันเทิง

26.   น.ส. จารุกัญญ์  ไชยศรีรัมย์                  ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายพัสดุ

27.   น.ส. จินตนา  ไชยศรีรัมย์                     ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายพัสดุ

28.   น.ส. ณัฐยากรณ์  พิมโยธา                    ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายประเมินผล

29.   น.ส. กาญจนา  ใจเย็น                        ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายประเมินผล

30.   น.ส. รัศมี  วาระรัมย์                         ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายประเมินผล 

31.   น.ส. อัจจิมา  ตื่นเต้นดี                        ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายประสานงานทั่วไป

32.   น.ส. พิมพ์วิมล  ตาทอง                       ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายประสานงานทั่วไป

33.   น.ส. สุดารัตน์  สวนเพชร                     ชั้น  ม.5/1                 ฝ่ายสาราณียกร

 

             กรรมการนักเรียนชั้น ม.1  ประกอบด้วย

                     ม.1/1             ด.ช. ยศภัทร  มณีเชษฐา

ม.1/1             ด.ญ. ณัฐฤดี  กระแชรัมย์

ม.1/2             ด.ช. ศุภกิจ  ดีปัญญา

ม.1/2             ด.ญ. วนัชทร  วิรัมย์

ม.1/3             ด.ช. พลช  โกยวาณิชย์

ม.1/3             ด.ญ. สาริศา  กลิ้งรัมย์

          ม.1/4             ด.ช. กิตติพงศ์  บุญเอนก

ม.1/4             ด.ญ. จุฑารัตน์  เกียรติธนบดี

ม.1/5             ด.ช. มาร์ติน  อาจทวีกุล

ม.1/5             ด.ญ. กนกพร  ปลอบรัมย์

          ม.1/6            

          ม.1/6            

          ม.1/7            

          ม.1/7            

 

  กรรมการนักเรียนชั้น ม.ประกอบด้วย

          ม.2/1             ด.ช. รัชกฤช  ชัยชุมพล

ม.2/1             ด.ญ. กิตติ์รวี  ธราวุฒิกุลโรจน์

          ม.2/2             ด.ญ. เว็นดี้  สคือร์โรฟ

          ม.2/2             ด.ญ. สายฝน  วันสารัมย์

ม.2/3             ด.ช. บุญถึง เป็งเพราะ

ม.2/3             ด.ญ. พิชยาภรณ์  โอดรัมย์

          ม.2/4             ด.ญ. อักษราภัค  ทองเดือน

ม.2/4             ด.ญ. เก็จมณี  ดีแท้

ม.2/5             ด.ญ. รวิสรา  ขะบูณรัมย์

ม.2/5             ด.ญ. รัศมี  แสวงบุญ

ม.2/6             ด.ญ. เจนจิรา  เรืองรัมย์

ม.2/6             ด.ญ. พิมพนา  จันทรเสนา

          ม.2/7             ด.ญ. บุณยนุช  ไพรบึง

ม.2/7             ด.ญ. นรีรัตน์  เสนขุนทด

 

กรรมการนักเรียนชั้น ม.ประกอบด้วย

          ม.3/1             ด.ช. ธนกฤต  โสดากุล

          ม.3/1             ด.ญ. กชมน  จิตไทย

          ม.3/2             ด.ช. ปฏิมากรณ์  ชีรัมย์

          ม.3/2             ด.ญ. วิยะดา  สร้อยจิตร

          ม.3/3             ด.ช. ณัฐพงศ์  โกรัมย์

          ม.3/3             ด.ญ. ชนัฏธิดา  นครชัย

          ม.3/4             ด.ช. สรวิชญ์  เอมสวัสดิ์

          ม.3/4             ด.ญ. บุญป้อม  อุดมศักดิ์

          ม.3/5             ด.ญ. ณัฐริการ์  เกรัมย์

          ม.3/5             ด.ญ. ธัญวรัตน์  ดาศรี

          ม.3/6             ด.ช. ธนกฤต  อาลัยรัมย์

          ม.3/6             ด.ญ. เขมิกา  ขจีฟ้า

          ม.3/7             ด.ช. นนท์  ป้อมโม

          ม.3/7             ด.ญ. ณัฐยา  เกียรติรัมย์

 

กรรมการนักเรียนชั้น ม.ประกอบด้วย

          ม.4/1             นาย ชาครินทร์  กฤษณะสังข์

          ม.4/1             น.ส. สุขใจ  ฟุ้งพิมาย     

          ม.4/2             นาย นฤเบศร์  วิเศษชุมพล

ม.4/2             น.ส. สุนันทดา  พรมโชติ

          ม.4/3             นาย วรวิทย์  เขื่อนทอง

ม.4/3             น.ส. ณภัทร  รุ่งเรือง

          ม.4/4             นาย ณัฐพันธุ์  แซ่โฟ้ง

ม.4/4             น.ส. ปริญาพร  ห้องแซง

          ม.4/5             นาย ธรณี  จารุปาณฑุ

ม.4/5             น.ส. ณัฐการต์  วงสาวดี

          ม.4/6             นาย วีรพันธ์  นิจิรัมย์

ม.4/6             น.ส. มัสยา  เกือบรัมย์

         

 

กรรมการนักเรียนชั้น ม.ประกอบด้วย

          ม.5/2             น.ส. เพ็ญพิชญา  รักษา

          ม.5/2             น.ส. สุวณีย์  แลเพลิน

          ม.5/3             น.ส. สุดาพร  สนเจริญ

ม.5/3             น.ส. แก้วตา  อาญาเมือง

          ม.5/4             น.ส. ติลยา  คูโนรัมย์

          ม.5/4             น.ส. ตวงทิพย์  โกยวาณิชย์

          ม.5/5             น.ส. ปภัสรา  จรัสบุญไพศาล

          ม.5/5             นาย วันเฉลิม  ฉัททันต์

 

 กรรมการนักเรียนชั้น ม.ประกอบด้วย

          ม.6/1             นาย คฑาวุธ  แม้นพะเนา

          ม.6/1             น.ส. กันยารัตน์  กุมรัมย์

          ม.6/2             น.ส. ลลิตา  กล้ารัมย์

ม.6/2             น.ส. รัชนี นุกรรัมย์

          ม.6/3             น.ส. บุญภิบาล  กรุมรัมย์

ม.6/3             น.ส. ธิดารัตน์  กลั่นประโคน

          ม.6/4             น.ส. อาทิติยา  จีนเกา

ม.6/4             น.ส. นรีกาญจน์  ทองเดือน

          ม.6/5             นาย ยิ่งยง  บุตรงาม

ม.6/5             น.ส. สุนิษา  ลิ้นทอง

ม.6/6             น.ส. จิตตมาศ  ประเสริฐสวัสดิ์

          ม.6/6             น.ส. ศิริลักษณ์  อินทร์สีเมือง

ม.6/7             นาย ธีรเมธ  การเพียร

          ม.6/7             น.ส. สุทิศา  พาเจริญ

          ม.6/7             น.ส. วิไลวรรณ  จะแรกรัมย์

Comments