๔. ตัวชี้วัดที่ ๒.๑.๑ ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ในการสนับสนุนอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง [ผู้รับผิดชอบ : ผอ.สุรพล คาโส]

โพสต์26 มิ.ย. 2558 01:11โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
Comments