๓. ตัวชี้วัดที่ ๑.๓.๒_๒ ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล เด็กที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ [ผู้รับผิดชอบ : ศน.ดาวดี คีรี]

โพสต์26 มิ.ย. 2558 01:13โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
Comments