๒. ตัวชีวัดที่ ๑.๓.๒_๑ ร้อยละ ๘๐ ของเด็กที่มีความต้องการพิเศษผ่านการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคล (เด็กพิการ) [ผู้รับผิดชอบ : ศน.ดาวดี คีรี]

โพสต์26 มิ.ย. 2558 01:14โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
Comments