อบรมขยายผลการใช้โปรแกรม care for all

โพสต์12 ก.ค. 2559 00:44โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
      เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนภัทรบพิตร ได้อบรมขยายผลการใช้โปรแกรม care for all โดยมี นายถิร บุญศักดาพร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บรรยายให้ความตระหนัก แก่คณะผู้บริหารและคณะครูทั้งโรงเรียน เรื่อง ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และครูธนกร เนียมไธสง หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการกรอกข้อมูลระบบ care for all
Comments