วันแห่งเกียรติยศ ยกย่องเชิดชูเกียรติในโรงเรียน

โพสต์30 ก.ย. 2563 21:50โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 วันแห่งเกียรติยศ ยกย่องเชิดชูเกียรติในโรงเรียน โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร ระดับเหรียญเงิน จากโครงการยกระดับการจัดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ด้วย Project Base และ Service Base Learning เพื่อพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียนให้เป็นพลเมืองโลก และจากสถานการณ์ Covid-19 ที่แพร่ระบาดจนส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนภัทรบพิตรจึงได้จัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไซต์และออนไลน์ ศูนย์เฉพาะกิจการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สพม.32 ได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ โรงเรียนที่ได้ดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระดับยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2563 และ ท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนวิทยากรแกนนำขยายผลกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เรื่องการบริจาคโลหิต ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 คน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2562 โดยตัวแทนผู้รับมอบ นายอนุพันธ์ ภูกระโทก ประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2562
      

      
     
Comments