โรงเรียนภัทรบพิตรรับการประเมิน กตปน.

โพสต์7 ก.ย. 2559 06:07โดยไม่ทราบผู้ใช้
โรงเรียนภัทรบพิตรได้เข้ารับการประเมินจากคณะอนุกรรมการ การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (กตปน.)
ในวันที่ .๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
ณ ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๒

 
 
 
 
 
 
 

Comments