โรงเรียนภัทรบพิตร ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์21 ก.พ. 2561 01:10โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๘๐ คน
๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๘๐ คน (รวมนักเรียน ร.ร.ภัทรบพิตร ที่จบชั้น ม. ๓ ที่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่ ร.ร.เดิม)
· รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
· สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประกาศผล วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
· รายงานตัว และมอบตัว วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
· ปฐมนิเทศและลงทะเบียน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ โรงเรียนภัทรบพิตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
· สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ประกาศผล วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
· รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
· ปฐมนิเทศและลงทะเบียน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ โรงเรียนภัทรบพิตร

download :
                 ใบสมัคร ม.1
                 ใบสมัคร ม.4
Comments