โรงเรียนภัทรบพิตรได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ระดับภาค

โพสต์27 ก.ย. 2563 20:34โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
วันที่ 25 กันยายน 2563 โรงเรียนภัทรบพิตรได้รับโล่รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ระดับภาค “สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดี” และรับเกียรติบัตรจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายประเสริฐ บุญเรือง โดยท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ ได้เข้ารับโล่รางวัล ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา หลังจากร่วมนำเสนอนิทรรศการแสดงผลงาน การดำเนินงานตามพระราโชบาย “สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยใช้ขบวนการ Design Thinking บูรณาการวงกันตรึมภัทราและทุกสาระการเรียนรู้ เมือวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา
Comments