รับรางวัลระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม อันดับที่ 1 สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

โพสต์21 ก.ย. 2563 03:06โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

โรงเรียนภัทรบพิตรได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับคุณภาพ ดีเยี่ยม อันดับที่ 1 ประเภทมัธยมศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) รางวัล สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค”

วันที่ 16 กันยายน 2563 โรงเรียนเรียนภัทรบพิตร  นำโดย ท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ ท่านรองฯบัญชา จันทร์มาค้อ และคณะครูนักเรียน ได้ร่วมนำเสนองานนิทรรศการแสดงผลงาน สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค” ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2563 โดยได้นำเสนองานนิทรรศการการดำเนินงานตามพระราโชบาย โดยใช้ขบวนการ Design Thinking  บูรณาการวงกันตรึมภัทราและทุกสาระการเรียนรู้  ณ โรงแรมปัญจดารา นครราชสีมา  โดยโครงการมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดการคุณภาพ (Quality Management) ตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสถานศึกษา รวมทั้งยกย่อง เชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติคุณให้แก่สถานศึกษาที่น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดี และมี ผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้กับสถานศึกษาเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา        

        

        
Comments