ประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง

โพสต์10 มิ.ย. 2559 01:31โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
    วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนภัทรบพิตร รับการประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามสภาพจริง เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2559 ระดับสหวิทยาเขต จากคณะกรรมการ โดยมีว่าที่ พต.สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

           


Comments