ประกาศ โรงเรียนภัทรบพิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล/๒๗ พิเศษ(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โพสต์3 ม.ค. 2561 18:33โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
 ประกาศ โรงเรียนภัทรบพิตร เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล/๒๗ พิเศษ(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ดังรายละเอียดที่แนบ 


Comments