ประชุมสามัญสภานักเรียนครั้งที่ 1/2563

โพสต์25 ก.ย. 2563 02:17โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
วันที่ 24 กันยายน 2563 สภานักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดประชุมสามัญสภานักเรียนครั้งที่ 1/2563 ขึ้นที่ห้องประชุมรติภัทร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการสภานักเรียนที่มาจากการเลือกตั้งและตัวแทนที่แต่งตั้งจากประธานสภานักเรียน รวมทั้งหมดจำนวน 119 คน และคุณครูที่ปรึกษาสภานักเรียน สำหรับวาระที่สำคัญในการประชุม ได้แก่ การแถลงกิจกรรมและแนวทางในการทำงานของคณะกรรมการสภานักเรียนแต่ละฝ่าย ที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2563 และการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อเสนอแนะที่จะช่วยกันในการพัฒนาโรงเรียน

       
       
       Comments