เผยแพร่ผลงานวิชาการ

โพสต์25 มิ.ย. 2562 21:29โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
        นางชนนิกานต์ บุญยะประทีป ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนภัทรบพิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ได้จัดทำผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้ผ่านการจัดทำ ทดลองพัฒนาตามลำดับภายใต้การตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข จากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการดังกล่าวมีความสมบูรณ์ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล ซึ่งทางโรงเรียนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผลงานดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ทางการศึกษา จึงได้เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 รหัสวิชา ง22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มาให้กับครูผู้สอนประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีใช้เป็นแนวทางต่อไป
Comments