กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โพสต์10 ม.ค. 2560 19:35โดยไม่ทราบผู้ใช้   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2560 19:46 ]

วันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ.2559 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรม "เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3" ขึ้น ณ ค่ายลูกเสือดำรงค์แคมป์ จังหวัดนครราชสีมา  
"เข้าค่ายผู้บำเพ็ญประโยชน์" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี  และ"เข้าค่ายยุวกาชาด" ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
Comments