ค่ายพัฒนาบูรณาการ(STEM Education)

โพสต์24 ก.ย. 2563 23:44โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 24 ก.ย. 2563 23:52 ]
วันที่ 24 กันยายน 2563 โรงเรียนภัทรบพิตร นำโดยท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาบูรณาการ(STEM Education) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องประชุมรติภัทร ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ที่ได้จัดค่ายครั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันการศึกษายุคศตวรรษที่ 21 ฝึกให้ผู้เรียนสร้างทักษะในการนําองค์ความรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถดำรงชีวิตในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีความสุข
Comments