ประชาสัมพันธ์


พิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรีภัทร และการแข่งขัน 180 IQ

โพสต์18 ก.ค. 2561 23:32โดยรัตนา ทรงทัน


            วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรีภัทร และการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ 180 ไอคิว ที่ลานหน้าเสาธง เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียน

       

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต

โพสต์18 ก.ค. 2561 22:11โดยรัตนา ทรงทัน   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 22:14 ]


            วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร

รักและเห็นคุณค่าในตนเอง

โพสต์18 ก.ค. 2561 21:53โดยรัตนา ทรงทัน


        การอบรมโครงการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6  ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร

โครงการพัฒนาทักษาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการบูรณาการสะเต็มศึกษา

โพสต์18 ก.ค. 2561 21:37โดยรัตนา ทรงทัน


วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูได้จัด กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/3  ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร โรงเรียนภัทรบพิตร

        

        

กิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์28 มิ.ย. 2561 00:23โดยรัตนา ทรงทัน


        วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ หอประชุม สุภัทรบพิตร  โดยมีการแสดงละครในวรรณคดี การประกวดตัวละครนางผีเสื้อสมุทร การประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพ และการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

โพสต์28 มิ.ย. 2561 00:08โดยรัตนา ทรงทัน


ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
กรอบแนวคิดและคำขวัญ

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
26 มิถุนายน วันต่อต้านย าเสพติดโลก"


 
 26 June, the International Day against Dr​ug Abuse and Illicit Trafficking

    
 
    

    โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์25 มิ.ย. 2561 23:00โดยรัตนา ทรงทัน   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2561 01:43 ]


วันที่21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมสุภัทรบพิตรโรงเรียนภัทรบพิตร

วันที่7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมประเพณีวิ่งขึ้นเขากระโดง ไหว้พระสุภัทรบพิตร

โพสต์14 มิ.ย. 2561 23:33โดยรัตนา ทรงทัน   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2561 23:36 ]


วันที่7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมประเพณี.ประเพณีงวิ่งขึ้นเขากระโดง ไหว้พระสุภัทรบพิตร เป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ของนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันไหว้ครูของทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ลูกเทาเหลืองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ทุกคน และให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ขึ้นไปไหว้พระสุภัทรบพิตร ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมย์


วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครู และกิจกรรม Big Cleaning Day

โพสต์14 มิ.ย. 2561 23:09โดยรัตนา ทรงทัน
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล ประธานในพิธีได้เจิมหนังสือเรียน เพื่อเป็นศิริมงคล ต่อการเรียน การสอนและมอบรางวัลการจัดพานไหว้ครู และให้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน เป็นอันเสร็จพิธี 

     
     
     


วันที่ 7 มิถุนายน 2561โรงเรียนภัทรบพิตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครู เพื่อให้ พื้นที่ภายในโรงเรียน สะอาด สวยงาม น่าอยู่ โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างดี


โรงเรียนภัทรบพิตร ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

โพสต์21 ก.พ. 2561 01:10โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป


ประกาศรับสมัครนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ รับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๒๘๐ คน
๒. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๒๘๐ คน (รวมนักเรียน ร.ร.ภัทรบพิตร ที่จบชั้น ม. ๓ ที่ใช้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อที่ ร.ร.เดิม)
· รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ )
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑
· สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ประกาศผล วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
· รายงานตัว และมอบตัว วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
· ปฐมนิเทศและลงทะเบียน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ โรงเรียนภัทรบพิตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
· สอบคัดเลือก วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น ประกาศผล วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑
· รายงานตัวและมอบตัว วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
· ปฐมนิเทศและลงทะเบียน วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ โรงเรียนภัทรบพิตร

download :
                 ใบสมัคร ม.1
                 ใบสมัคร ม.4

1-10 of 42