กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ขอบข่ายงาน
- งานป้องกัน และส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
- งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- งานปฏิบัติหน้าที่ประจำสัปดาห์
- งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- งานป้องกันยาเสพติด
- งานจราจร - คมนาคม
- งานสารวัตรนักเรียน
- งานส่งเสริมประชาธิปไตย
- งานกิจกรรมหน้าเสาธง
- งานกิจกรรมนักเรียน
- งานปรับพฤติกรรมนักเรียน
  
สารสนเทศ


เอกสารดาวน์โหลด (download)Comments