กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ


    ขอบข่ายงาน
 • การวางแผนอัตรากำลัง 
 • การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 • การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 • การดำเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
 • การดำเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 • การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
 • การส่งเสริมยกย่องและเชิดชูเกียรติการจัดทำบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • การลาทุกประเภท
 • การจัดระบบและการจัดทำทะเบียนประวัติ
 • การขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
 • การวางแผนพัสดุ
 • การจัดหาพัสดุ
 • งานยานพาหนะ
 • การควบคุม ดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
 • การหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
 • การเบิกเงินจากคลัง
 • การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
 • การนำเงินส่งคลัง
 • การจัดทำบัญชีการเงิน
 • การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
 • การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน
 • งานประกันอุบัติเหตุ

    สารสนเทศ

1. แบบสรุปจำนวนข้าราชการครูเกษียณอายุราชการจำแนกรายวิชาที่สอน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559

2. ข้อมูลรายละเอียดข้าราชการครูเกี่ยวกับระดับการศึกษาและวิชาที่สอน

3. ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ

4. ข้อมูลนักเรียนประกอบการวางแผนอัตรากำลังคน

  เอกสารดาวน์โหลด (download)

ĉ
ชนนิกานต์ บุญยะประทีป,
6 พ.ย. 2559 22:19
ĉ
ชนนิกานต์ บุญยะประทีป,
6 พ.ย. 2559 22:19
Comments