กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ขอบข่ายงาน
 • งานธุรการ (งานสารบรรณ) 
 • การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
 • งานบริการอาคารเรียนและอาคารประกอบ
 • งานนักการภารโรงและลูกจ้าง
 • งานสวัสดิการร้านค้าและสหกรณ์เพื่อการศึกษา
 • งานบ้านพักครู
 • งานเทคโนโลยี สื่อสารและการประชาสัมพันธ์
 • งานส่งเสริมสุขภาพอนามัย
 • งานโภชนาการโรงเรียน
 • งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
 • งานทัศนศึกษา
 • งานรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ
 • โครงการโรงเรียนสุจริต
 • งานสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนภัทรบพิตร
 • งานปฎิคมของโรงเรียน

สารสนเทศ

 • ข้อมูล ระเบียบ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณ
 • เอกสาร แบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานสารบรรณ
 • เอกสารแนะนำโรงเรียน
 • สารสนเทศเว็บไซต์โรงเรียนเอกสารดาวน์โหลด (download)


           

 


Comments