สัปดาห์ที่ 4

สัปดาห์ที่ ระหว่างวันที่  24-30  กรกฎาคม 2559  (นำความรู้  สู่ครอบครัว)
วันที่
28 กรกฎาคม 2559

            นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนภัทรบพิตร  ออกหน่วย ร.ด.จิตอาสา  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการออกเสียงประชามติ  ขั้นตอนการออกเสียงประชามติ  และสาธิตขั้นตอนการออกเสียงประชามติ  ไปยังชุมชนเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนภัทรบพิตร  และชุมชนต่าง ๆ ดังนี้
ภาคเช้า  08.00 – 11.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสะแกซำ
    
   
   
    
ภาคบ่าย  13.00 – 15.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านบัว อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
     
     

วันที่ 29 กรกฎาคม 2559
          ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร  ว่าที่พันตรี  สุพจน์ ธนานุกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร 
ได้มอบนโยบายด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรม   สัปดาห์ประชามติ  ในสัปดาห์ที่
ที่เน้นการนำความรู้ไปสู่ครอบครัว   ให้กับนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร  ในกิจกรรมหน้าเสาธง  และได้เป็นเกียรติมอบรางวัลให้กับที่ได้รับการประกวดเรียงความและคำขวัญในการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ในวันภาษาไทยแห่งชาติ  29  กรกฎาคม 2559 

    

 Comments