สัปดาห์ที่ 3

สัปดาห์ที่ ระหว่างวันที่  17-23  กรกฎาคม 2559
วันจันทร์ที่
18 กรกฎาคม 2559

          ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร  ว่าที่พันตรี  สุพจน์ ธนานุกูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร 
ได้แจ้งกรอบกำหนดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติ  ในสัปดาห์ที่
3
เน้นการแสดงสาธิต  จัดกิจกรรม  โดยให้ครูแต่ละบุคคลและกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้บูรณาการจดกิจกรรมการแข่งขันในชั้นเรียน  การเขียนเรียงความ  คิดคำขวัญและสาธิตขั้นตอนการลงประชามติ 
5 ขั้นตอน
ในพิธีการหน้าเสาธง

          นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) พร้อมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนภัทรบพิตร  เข้ารับฟังนโยบายและความรู้ด้านการรณรงค์หาออกเสียงประชามติ  จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์

    

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2559

          “จัดกิจกรรมให้ความรู้  เสียงตามสายในเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน” เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  6 สัปดาห์ประชามติ  ในสัปดาห์ที่ 3 ที่ให้นักเรียนเข้าใจขั้นตอนการลงประชามติ  ขั้นตอน” และการจัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดเรียงความ และคำขวัญของครูผู้สอนในวิชาต่าง ๆ

   

   
Comments