สัปดาห์ที่ 2

สัปดาห์ที่ 2  ให้รู้จัก  การใช้สิทธิ์ (วันที่  10-16  กรกฎาคม 2559)

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2559
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร ว่าที่พันตรี สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร ได้แจ้งกรอบกำหนดการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติ ในสัปดาห์ที่ 2 เรื่องขั้นตอนการลงประชามติ 5 ขั้นตอน ในพิธีการหน้าเสาธงและมอบหมายให้งานส่งเสริมประชาธิปไตย
ให้มีการจัดรายการเสียงตามสาย ในเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน


วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2559


“จัดกิจกรรมให้ความรู้ เสียงตามสายในเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน” เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการออกเสียงประชามติ ในสัปดาห์ที่ 2 เน้นเรื่อง การให้รู้จักการใช้สิทธิ และขั้นตอนการลงประชามติ 5 ขั้นตอน”
พิธีกร ได้แก่นักเรียนชั้น ม.2/1 โดยมีครูมนต์ชัย ใจเอื้อและครูบรรลุ ช่อชูเป็นผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม
ด.ญ.ชญาดา เกรียรัมย์
ด.ญ.ประภาพร เกสรจันทร์
ด.ญ.ไพรญาดา ยุติธรรม

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559

จัดประชุมประธาน/หัวหน้าคณะสีม่วง คณะสีเขียว คณะสีชมพูและคณะสีฟ้า เพื่อมอบนโยบายในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ โดยมีนายสุคนธ์ แสนมณี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน นายบรรลุ ช่อชู ครู คศ.3 หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย และคณะกรรมการงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการจัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้และเชิญชวนให้ประชาชนในตำบลเสม็ดในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนภัทรบพิตร โดยให้นักเรียนจัดกิจขบวนเป็นคณะสี่ จำนวน 4 คณะสี และมีการประกวดขบวนรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับนักเรียนได้เข้าใจเรื่องการออกเสียงประชามติในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
    
    

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม  2559
          คณะผู้บริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร  ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์กิจกรรมการออกเสียงประชามติ  โดยจัดขบวนเป็น 4 คณะสี โดยบูรณาการณ์ในการจัดกิจกรรมแห่ขบวนเทียนจำนำพรรษา  โดยเดินเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านการออกเสียงประชามติให้กับนักเรียนในโรงเรียนและชุมชนเขตบริการของโรงเรียนโดยจัดขบวนเผยแพร่การออกเสียงประชามติเป็น 2 ขบวน  ดังนี้
          ขบวนที่
1 ได้แก่คณะสีฟ้าและสีม่วง  เดินขบวนเผยแพร่ความรู้ไปยังถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย  ผ่านชุมชนบ้านโคกเขา  หมู่ 11  และบ้านเขากระโดงหมู่  16  ผ่านสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดบุรีรัมย์   ตำรวจทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์  กองร้อย อ.ส.รักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์   ไปยังวัดป่าศิลาทอง  
          ขบวนที่
2  ได้แก่คณะสีชมพูและสีเขียว  เดินขบวนผ่านหน้าโรงเรียนภัทรบพิตร  ไปตามถนนบุรีรัมย์  - ประโคนชัย  ผ่านแขวนการทางจังหวัดบุรีรัมย์  ผ่านสี่แยกภัทรบพิตร  ชุมชนหมู่ที่ 9 บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 13 บ้านน้ำซับ  ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ ผ่านวัดพระพุทธบาทเขากระโดง  ถึงที่ทำการวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 

     

      


   
     
     
     

Comments