สัปดาห์ที่ 1

เป็นตัวอย่างสร้างความตระหนัก 

ประชุมครูเรื่อง 6 สัปดาห์ประชามติ
วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร ว่าที่พันตรี สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร ได้มอบนโยบาย มอบภารกิจ โดยสรุปประเด็นสำคัญให้กับคณะครูทั้งโรงเรียนใการประชุมครูโรงเรียนภัทรบพิตร ครั้งที่ 2 และมอบเอกสาร คู่มือครู “๖ สัปดาห์ประชามติ” ครูและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อจัดกิจกรรมบูรณาการในกลุ่มสาระต่าง ๆ และมอบคู่มือนักเรียน ให้กับคณะกรรมการนักเรียนและสภานักเรียนได้จัดกิจกรรมตามกรอบ การดำเนินงาน (Road to Referendum :R2R)


ประชาสัมพันธ์เรื่อง 6 สัปดาห์ประชามติ
“จัดกิจกรรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักด้านการลงประชามติ” ผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่พันตรีสุพจน์ ธนานุกูล
นายบรรลุ ช่อชู หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน
นายธีรภัทร เงางาม : ประธานนักโรงเรียนภัทรบพิตร
ให้ความรู้และความเข้าใจด้านการออกเสียงประชามติให้กับนักเรียนในกิจกรรมหน้าเสาธง และมอบหมายให้นักเรียนติดตามข่าวสารสถานการณ์บ้านเมืองนักเรียนศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และติดตามข่าวสารการดำเนินกิจกรร6 สัปหาห์ประชามติ ของโรงเรียนได้ที่ เว็บไซต์ www.phatthara.ac.th

      

      
                                                                                                
Comments