ระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน

ชนิดของอินเทอร์เน็ต  
1. Fiber Optic : CAT
2. UniNet
3. MoeNet
ค่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้(ISP)
1. CAT : 20 M.
2. TOT :200 M.
ความเร็วอินเทอร์เน็ตตามแพ็คเกจ
1. CAT : 20 M.
2. TOT :200 M.

จำนวนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก:1031260847
รหัส SMIS 8 หลัก:31012002 รหัส obec 260847
โรงเรียน:ภัทรบพิตร
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน
งบประมาณ สพฐ.      85 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:      130 เครื่อง
รวม      215 เครื่อง
ใช้งานได้:      215 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ
งบประมาณ สพฐ.      20 เครื่อง
จัดหาเอง/บริจาค:      22 เครื่อง
รวม      42 เครื่อง
ใช้งานได้:      42 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:      0 เครื่อง
จำนวนคอมพิวเตอรทั้งหมด
คอมพิวเตอร์:      257 เครื่อง
ใช้งานได้:      257 เครื่อง
ใช้งานไม่ได้:      0 เครื่อง
Comments