ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
รหัสโรงเรียน 31012002
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ของโรงเรียน 0994000850824
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนภัทรบพิตร
ชื่อ สพป./สพม. สพม.32
หมายเลขเขตพื้นที่  
ที่อยู่ 137 หมู่ 11  ถ.บุรีรัมย์-ประโคนชัย
ตำบล  ต.เสม็ด 
อำเภอ อ.เมือง 
จังหวัด จ.บุรีรัมย์
พิกัดที่ตั้งของโรงเรียน ละติจูด 14.949981 ลองติจูด103.0885433
ระดับที่เปิดสอน  ม.1-ม.ุ6
จำนวนผู้บริหาร  4 คน
จำนวนข้าราชการครู  78 คน
จำนวนอัตราจ้าง  11 คน
จำนวนบุคลากรอื่นๆ  
จำนวนนักเรียน  1,542 คน
     แยกตามชั้นปี  
มัธยมศึกษาปีที่ 1 148 114 262
มัธยมศึกษาปีที่ 2 131 103 234
มัธยมศึกษาปีที่ 3 173 175 348
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 452 392 844
มัธยมศึกษาปีที่ 4 101 134 235
มัธยมศึกษาปีที่ 5 57 144 201
มัธยมศึกษาปีที่ 6 73 189 262
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 231 467 698
พื้นที่ทั้งหมดของโรงเรียน(ไร่) 98 ไร่ 2 งาน  73 ตารางวา
    เป็นพื้นที่สถานศึกษา(ไร่)  
    เป็นพื้นที่สามารถทำการเกษตร(ไร่)  
    มีแหล่งน้ำในโรงเรียนไหม  
จำนวนห้องเรียน  
จำนวนอาคารเรียน  
    จำนวนที่ใช้งานได้  
    จำนวนที่ใช้งานไม่ได้  
จำนวนอาคารเอนกประสงค์  
    จำนวนที่ใช้งานได้  
    จำนวนที่ใช้งานไม่ได้  
Comments