ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียน/ครู

ข้อมูลข้าราชการครูโรงเรียนภัทรบพิตร  จำแนกตามวิทยฐานะ, วุฒิการศึกษา
ข้อมูล ณ  17  มีนาคม  2563

กลุ่มสาระ ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ผู้บริหาร  - - 2  -  -  - 2
กลุ่มสาระภาษาไทย - - - 5  - 1 6
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - -  - 2 3 5 10
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - - 2 8  - 6 16
กลุ่มสาระการงานอาชีพ - - 1  - 1 6 8
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - - 1  - 3 4 8
กลุ่มสาระสังคมศึกษา,ศาสนาและวัฒนธรรม - - 3  - 3 3 9
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา - - 1  - 2 1 4
กลุ่มสาระศิลปะ - - 1 1 4 2 8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - - 1 1 - 2
พนักงานราชการ - - - - 1 4 5
รวม     11 17 18 32 78


กลุ่มสาระ คศ.4 คศ.3 คศ.2 คศ.1 ครูผู้ช่วย รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ผู้บริหาร  -  - 1  - 1 0  -  -  -  - 2
กลุ่มสาระภาษาไทย - - - 2 - 4 - 0 - - 6
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ - - 2 5  -  -  - 1 1 1 10
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     1 7 1 4 - 1   2 16
กลุ่มสาระการงานอาชีพ - -  - 2 1 3 1 1 0 0 8
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ - - 2 3 2 - - 1 - - 8
กลุ่มสาระสังคมศึกษา,ศาสนาและวัฒนธรรม - - 2 2 3 0  - 1 1 - 9
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา - - 2  - 1 0 - - - 1 4
กลุ่มสาระศิลปะ - - 3 1 1 1 -  - 1 1 8
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน - - 1 1 - - - - - - 2
พนักงานราชการ - - - - - - - - - - 5
รวม 0   14 23 10 12 1 5 3 5 78

ข้อมูลบุคคลกรแยกตามวิทยฐานะครู
ตำแหน่ง ชาย หญิง รวม
ผู้อำนวยการ คศ.3 1 0 1
รองผู้อำนวยการ  คศ.3 0 0 0
รองผู้อำนวยการ  คศ.2 1 0 1
ครู คศ.3 13 23 36
ครู คศ.2 9 12 21
ครู คศ.1 1 5 6
ครูผู้ช่วย 3 5 8
พนักงานราชการ 1 4 5
รวม 29 49 78

Comments