ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียน

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ในขณะนั้นได้เสนอชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนภัทรบพิตไปที่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้นับอนุมัติให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า 
ภัทรบพิตร” อันเป็นการอิงพระนามของพระสุภัทรบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่บนเขากระโดงที่อยู่ใกล้กับบริเวณโรงเรียน 

ที่ดินของโรงเรียน

ได้รับความอนุเคราะห์จากแขวงการทางบุรีรัมย์ โดยกรมทางหลวงอนุญาตให้ใช้ที่ดิน กิโลเมตรที่ 4.916 ถึง 5.60 เส้นทางหลวงสาย บุรีรัมย์-ประโคนชัย
จำนวนเนื้อที่ 
85 ไร่73 ตารางวา และได้รับบริจาคเพิ่มเติมในปี พ.ศ.2543 จำนวน 13 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา จาก คุณกีรติจันทรา เจียวพันธ์

ประกาศวันตั้งโรงเรียน

            ประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2521 และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 แต่เนื่องจากยังขาดบุคลากร และอาคารเรียน
จึงได้ฝากให้นักเรียนเรียนที่บุรีรัมย์พิทยาคมและโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 
5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) จำนวนนักเรียนขณะนั้นทั้งสิน 527 คน มีครู 27 คน
และเมื่อวันที่ 
2 มิถุนายน พ.ศ.2521 จึงได้ย้ายนักเรียน ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

           ในปัจจุบันโรงเรียนภัทรบพิตร มี นายกิตติศักดิ์ วิทยเดช เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูทั้งสิ้น 74 คน ภารโรง 5 คน พนักงานขับรถ 2 คน ยาม 2 คน
นักเรียน 
1,545 คน มีแผนการจัดการชั้นเรียนเป็น 8-8-8/6-6-6 รวม 42 ห้องเรียน

คติพจน์ประจำโรงเรียน

             “สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ    ผู้มีปัญญา เป็นสุขอย่างประเสริฐ


คำขวัญของโรงเรียน

             พัฒนา  สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย


 สีประจำโรงเรียน

                 เทา-เหลือง

                 สีเทา หมายถึง เชาวน์ปัญญา

                 สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม


อักษรย่อของโรงเรียน

                 ภ.บ.


 ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

 


แผนที่พิกัดโรงเรียน

โรงเรียน ภัทรบพิตร