ข้อมูลทั่วไป

             ประวัดิโดยย่อ

ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ในขณะนั้นได้เสนอชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนภัทรบพิตไปที่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และได้นับอนุมัติให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า ภัทรบพิตร” อันเป็นการอิงพระนามของพระสุภัทรบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่บนเขากระโดงที่อยู่ใกล้กับบริเวณโรงเรียน 


ที่ดินของโรงเรียน

ได้รับความอนุเคราะห์จากแขวงการทางบุรีรัมย์ โดยกรมทางหลวงอนุญาตให้ใช้ที่ดิน กิโลเมตรที่ 4.916 ถึง 5.60 เส้นทางหลวงสาย บุรีรัมย์-ประโคนชัย จำนวนเนื้อที่ 85 ไร่73 ตารางวา และได้รับบริจาคเพิ่มเติมในปี พ.ศ.2543 จำนวน 13 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา จาก คุณกีรติจันทรา เจียวพันธ์


ประกาศวันตั้งโรงเรียน

            ประกาศตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2521 และเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 แต่เนื่องจากยังขาดบุคลากร และอาคารเรียน จึงได้ฝากให้นักเรียนเรียนที่บุรีรัมย์พิทยาคมและโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) จำนวนนักเรียนขณะนั้นทั้งสิน 527 คน มีครู 27 คน และเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2521 จึงได้ย้ายนักเรียน ณ ที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน

         

คติพจน์ประจำโรงเรียน

             “สุโข ปัญญา ปฏิลาโภ    ผู้มีปัญญา เป็นสุขอย่างประเสริฐ


คำขวัญของโรงเรียน

             พัฒนา  สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย


 สีประจำโรงเรียน

                 เทา-เหลือง

                 สีเทา หมายถึง เชาวน์ปัญญา

                 สีเหลือง หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม


อักษรย่อของโรงเรียน

                 ภ.บ.


 ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน 


วิสัยทัศน์

    นักเรียนภัทรบพิตร  มีคุณธรรม  นำวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม  ก้าวล้ำสู่สากล  บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


พันธกิจ

1. สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้คิด  ให้เข้าใจ  ประพฤติปฏิบัติในเรื่องเวลากติกา  และวิชาการเป็นนิสัย

2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ตามความสนใจและรู้จักแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3. จัดหลักสูตรที่หลากหลายตามศักยภาพ  ความสามารถ  ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. ส่งเสริมพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนอยู่ในสังคมประชาธิปไตยอย่างมีความสุข  ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีรายได้ระหว่างเรียน  ประหยัดและอดออมพึ่งพาตนเองได้


เป้าประสงค์หลัก

1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา


กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 3 : ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ

กลยุทธ์ที่ 4 : ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 5 : ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาตามความถนัดและความสนใจ

กลยุทธ์ที่ 6 : ระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 7 : ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาแผนที่พิกัดโรงเรียน

โรงเรียน ภัทรบพิตร