โรงเรียนภัทรบพิตร
โรงเรียนภัทรบพิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

พัฒนาระบบโดย นายศราวุฒิ ศรีนนท์